Privacy Statement

 

Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen is verantwoordelijk voor de correcte registratie en verwerking van persoonsgegevens van leden voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn om de vereniging goed te kunnen laten funktioneren. Hieronder staat beschreven hoe Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen dat doet.
Privacy statement en privacybeleid
In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen. Als je lid bent van onze Badmintonvereniging dan ben je akkoord met ons privacy statement zoals dat hieronder is beschreven en zoals dat voor akkoord is aangegeven op ons aanmeldformulier.
Wat zijn persoonsgegevens en welke gegevens registreert Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, geboortedatum en geslacht. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen verwerkt alléén de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de vereniging goed te kunnen laten funktioneren. Dat zijn in ieder geval: voornaam, achternaam, woonadres (postcode, huisnummer, straat, plaatsnaam), telefoonnummer (mobiel en vast), e-mail adres, geboortedatum en geslacht. Daarnaast kunnen er nog gegevens geregistreerd worden voor onze spelindeling zoals speelsterkte, competitievoorkeuren en dergelijke.

Van wie verwerkt Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen persoonsgegevens?

Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

- Jeugdleden en vrijwilligers van de bij Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen aangesloten organisatieonderdelen (groepen, regio’s etc.)

-Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen of ooit een lidmaatschap hebben gehad

-Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen verwerkt persoonsgegevens online in de administratieve applicatie van Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen. Het bestuur is verantwoordelijk.
Waarvoor verwerkt Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je eventuele verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger. Maar ook om je te kunnen indelen bij het juiste team en/of de juiste competitie.
Als je eenmaal lid of relatie van Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van je groep, regio of vanuit Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken. We noemen dat ook wel "OPT-OUT".
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.
Verwerkt Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.
Hoe gaat Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Als je persoonsgegevens online staan, dan kan het organisatieonderdeel waarvan je lid bent, je gegevens inzien. Binnen een speleenheid, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van de speleenheid en/of het organisatieonderdeel, kan je gegevens – net als jijzelf – wijzigen.
Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld een regio of steunpunt) en het landelijk servicecentrum van Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen kunnen je persoonsgegevens, als ze online staan, alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.
Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen en met externe partijen

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe functie krijgt binnen een andere aangesloten Badmintonvereniging, dan kan de ledenadministratie van dit onderdeel, je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen zonder jouw expliciete toestemming.

Als wij gegevens online bewaren voor onze online administratie en/of applicaties dan doen we dat niet op eigen systemen, maar bij één of meer "hosting providers" via het internet. Het bestuur controleert of in de overeenkomst met de hosting providers voldoende is geborgd dat alle persoonlijke gegevens zorgvuldig en veilig bewaard worden en of de hosting provider voldoet aan de AVG.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Zolang je lid bent van de Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen worden je gegevens bewaard. Als je lid geweest bent dan worden gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast worden naam ,e-mail adres en telefoonnummer van oud-leden bewaard tenzij of totdat het oud-lid verzoekt om (een deel van) die gegevens te verwijderen. Deze gegevens van oud-leden worden bewaard om oud-leden en/of ereleden te kunnen informeren over bijvoorbeeld een reünie of andere gebeurtenissen waarvan de Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen denkt dat ze relevant en interessant zijn voor de oud leden. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
Kan ik zien welke gegevens Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen van mij verwerkt?
Als je gegevens online staan kun je door in te loggen met je Mijn Badmintonmm-account je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie of relatie met Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen, terug vinden en bewerken. Als dat niet het geval is kun je terecht bij de secretaris.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen kun je altijd contact opnemen met Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen.
OPT-OUT
Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen kan je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie.
Wijzigingen privacybeleid
Badmintonvereniging Maarn Maarsbergen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.